Monday, October 29, 2007

ေၾကာက္ရြံျခင္းမွ လြတ္ကင္းေရး ( ဗားစလဗ္ ဟာဗဲလ္၏ စကားဦး )

ဗားစလဗ္ ဟာဗဲလ္၏ စကားဦး

ဗားစလဗ္ဟာဗဲလ္ (Vaclav Havel) သည္ အထူရိုေသေလးစားျခင္းခံရေသာ ျပဇာတ္ႏွင့္ စာေရးဆရာျဖစ္ၿပီး ယခုအခါတြင္
ခ်က္ (Czech) ႏုိင္ငံ၏ သမၼတ ျဖစ္သည္။ ခ်ာတာ-၇၇ ဟု ထင္ရွားေသာ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈကို ၁၉၇၇ ခုႏွစ္၌
စတင္တည္ေထာင္ရာတြင္လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ဤလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ခ်က္ကိုစလိုဗားကီးယား (Czechoslovakia) တြင္
ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးလာႏုိင္ျခင္း ျဖစ္၏။ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာင္ခ်ခံရျခင္း၊
ေနအိမ္တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း စသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရွိခဲ့သူျဖစ္သျဖင့္ ဗားစလဗ္ ဟာဗဲလ္သည္
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚတြင္ အထူး စာနာေထာက္ထား၊ ရိုေသေလးစားသူ ျဖစ္သည္။ သူမကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၌
ႏိုဘဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေပးရန္ အဆုိျပဳသူမ်ားထဲတြင္ ၄င္းပါ၀င္သည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုဘဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကို ရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္မႈႏွင့္
လူ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ အာဏာရွင္စနစ္အား ဆန္႕က်င္သည့္ သူမ၏ တုိက္ပဲြကို ယခုအခါ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာက
အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သူမသည္ ဤဆုႏွင့္ အလြန္ပင္ ထိုက္တန္သူတဦးျဖစ္သည္။ သူမသည္
ရွင္းလင္းျပတ္သားခိုင္မာစြာ ေျပာဆိုသူျဖစ္သည္။ သူမအား ႏႈတ္ဆိတ္သြားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ႏုိင္ငံျခားသို႕အၿမဲတမ္း
သြားေရာက္ေနထုိင္ပါရန္ ဆဲြေဆာင္ကမ္းလွမ္းလာသည္ကို သူမက လက္မခံဘဲ ျငင္းပယ္ထားပါသည္။ အက်ယ္ခ်ဳပ္
က်ခံေနရသည့္ဘ၀တြင္ သစၥာတရားကို ေစာင့္ထိန္းလ်က္ရွိသည္။ အာဏာမဲ့သူတို၏ စြမ္းအားကို သူမက
အလြန္ထင္ရွားစြာ ဥပမာျပေနပါသည္။ ႏိုဘဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုအတြက္ သူမအား အဆိုျပဳခဲ့ရသည္ကို က်ေနာ္
ေလးနက္စြာ ဂုဏ္ယူမိသည့္အေလ်ာက္ သူမအား ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္ကို ေကာင္းခ်ီးႀသဘာေပးၾကသူမ်ားတြင္
က်ေနာ္အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္႔ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးရရွိရန္ ဦးတည္ေသာ တုိက္ပဲြတြင္ ဘ၀ကိုျမဳပ္ႏွံထားျခင္းျဖင့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ၏ တုိင္းျပည္႔ တရားမွ်တမႈရွိရန္ အတြက္သာမက မိမိတို႕၏ ပန္းတုိင္ကို
မိမိတို႕ကိုယ္တုိင္ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္လိုသူ အားလံုးအတြက္ပါ ရဲရင့္စြာ ေျပာဆုိေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ကမာၻတခြင္လံုးတြင္ လြတ္လပ္မႈ ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရန္ လိုအပ္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္ကဲ့သို႕ေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားကိုပါ
လႈံ႕ေဆာ္သိမ္းသြင္းလာလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရး ေတာင့္တသည့္ ဟစ္ေႂကြးသံသည္ ဥေရာပအလယ္ပိုင္းမွ
ထြက္ေပၚလာသည္ျဖစ္ေစ၊ ရုရွားမွျဖစ္ေစ၊ အာဖရိကမွျဖစ္ေစ၊ သို႕မဟုတ္ အာရွမွျဖစ္ေစ တသံတည္းထြက္ေနပါသည္။
၄င္းမွာ လူသားအားလံုးကို လူ႕ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ဆက္ဆံပါရန္ႏွင့္ လူသားအားလံုးတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိရန္
လိုအပ္သည္ဟူေသာ ဟစ္ေႂကြးသံပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အမွန္တရားကို ေျပာဆိုေန၍၄င္း။
သူမ၏ စကားမ်ားသည္ ျမန္မာႏွင့္ ကမာၻအေျခခံ အယူအဆကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေန၍၄င္း၊ သူမအား ႏႈတ္ဆိတ္ေအာင္
မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ၊ “လူသား၏ သေႏၶ ပါ ဂုဏ္သိကၡာ၊ လူသားႏွင့္ ခဲြခြာႈမရေသာ ညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို
အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အယူအဆ၊ လူတုိင္းတြင္ အမွားအမွန္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏုိင္ေသာ အသိဥာဏ္ႏွင့္
ဆင္ျခင္တံုတရားရွိသည္ကို လက္ခံထားေသာ အယူအဆ၊ လူလူခ်င္း ညီအကိုေမာင္ႏွမသဖြယ္ ေမတၱာထားရန္
အႀကံျပဳေသာ အယူအဆ စသည့္ အေတြးအေခၚအယူအဆတို႕သည္ မိမိတို႕၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႕
ဆန္႕က်င္ဘက္ ျဖစ္ႏိုင္မည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ရေပသည္”ဟု
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တုိင္ ေရးသားထားပါသည္။ ရဲရင့္သတၱိရွိေသာ ဤအမ်ဳိးသမီးအား
ႏိုဘဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ခ်ီးျမွင့္ျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈကို ႀကဳိးစားရွာေဖြေနၾကသူ က်ေနာ္တို႕ အားလံုးအတြက္ သူမက
ေျပာဆိုေနသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ ျပသလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

No comments: