Saturday, September 1, 2007

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈမ်ားအေပၚ အၾကမ္ဖက္ႏွိမ္ႏွင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ရက္စြဲ၊ ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္

ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွစဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံႏွင့္ အ၀ွမ္း ငိမ္းခ်မ္း စြာ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ တုိင္းျပည္လူထု ေန႔စဥ္ရင္ဆုိင္ခံစားေနရေသာ လူမႈဒုကအ၀၀၏ အက်ဳိးဆက္ပင္ ျဖစ္သည္ ငိမ္းခ်မး္စြာ ဆႏၵျပမႈမ်ား အေပၚ န၀တ နအဖ အစုိးရမွ အင္အားသုံးဖိဳခြဲျခင္း အၾကမ္းဖက္ ုိက္ႏွက္ျခင္း အဓမဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္း စသည့္ ႏုိင္ငံေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျပည္သူလူထု မ်က္စိေရွ ေမွာက္မွာပင္ ေျဗာင္က်က် က်ဴးလြန္ခဲ့သည္၊

ထုိသုိ႔အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ဟန္႔တားေနသည့္ ၾကားမွ ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက ေသာ ရဟန္းရွင္လူ မိဘျပည္သူမ်ားတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔၀င္ မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အားလုံးတုိ႔သည္ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျပည္သူ႔ေရွ႔မွ မားမား မတ္မတ္ရပ္ကာ အနစ္နာခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္

ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ဖိဳခြဲရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ၾက့ံခုိင္ဖြံ႔ဖိဳးေရးႏွင့္ စြမ္းအားရွင္အဖြဲ႔ အမည္ခံ နအဖအစုိးရ လက္ကုိင္တုတ္အျဖစ္ အသုံးခ်ခံခဲ့ရသူမ်ားမွာလည္း အမ်ားနည္းတူ အခက္အခဲ အၾကပ္ အတည္းမ်ားကို ခါးစည္းခံေနၾကရသည္သာျဖစ္ေပသည္၊ ကံ့ခုိင္ဖြ႔ံဖိဳးေရးႏွင့္ စြမ္အားရွင္အဖြဲ႔၀င္တုိ႔အေနျဖင့္ အျဖစ္မွန္ အေၾကာင္းရင္းမွန္ကို ဆင္ျခင္သုံးသပ္အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ အနစ္နာခံ ဆႏၵျပေနသူမ်ားအေပၚ ယခုကဲ့သုိ႔ မျပဳမူပဲ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ားအက်ဳိးကို ေရွး႐ႈေသာ လူသားအျဖစ္ လူ႔ဘ၀ကို ရယူသင့္ေပသည္၊

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးဆုံး႐ႈံးမႈ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္အတူ ကံဳေတြ႔ ေနရေသာ ဒုကအေပါင္း၏ အေၾကာင္းရင္းခံမွာ အာာရွင္ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေပသည္၊ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ား၏ စီးပြားေရး။ လူမႈေရး အၾကပ္အတည္းမ်ားအား ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္မွာ အာာကိုတဘက္သတ္ က်င့္သုံးျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ဆႏၵအား မ်က္ကြယ္ျပဳထားေသာ အာာရွင္ႏုိင္ငံေရးစနစ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းမရႏုိင္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏုိ္င္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္အင္အားစုမ်ားအားလုံးၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးညိႏိင္း အေျဖရွာမွသာ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ဟု ႏုိင္ငံတကာမိသားစုမ်ား ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ကြြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ နအဖအား စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိက္တြန္းေတာင္း ဆုိခဲ့သည္၊

ျပည္သူျပည္သားတရပ္လုံးကလည္း ၁၉၈၈ တြင္ လည္းေကာင္း ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လည္းေကာင္း ျပည္သူ၏ ဆႏၵအစစ္ အမွန္ကို ျပသခဲ့ပီးျဖစ္သည္ သုိ႔ေသာ္ နအဖအစုိးရမွ တခ်က္လတ္အာာကို အသုံး ျပဳပီး ဖိႏွိပ္မႈ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားျဖင့္သာ ျပည္သူမ်ားအား တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္၊ ထုိသုိ႔ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေသာ ငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခဲ့သူမ်ားအား အျမန္ဆုံး ခြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လတ္ေပးရန္လည္း အထူးလုိအပ္သည္၊

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ လူမႈဒုကအေပါင္းမွ ကင္းလြတ္ေရး အတြက္ စစ္မွန္ေသာ ႏုိင္ငံေရး ေျဖရွင္းမႈျဖစ္ေစရန္ မည္သည့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ မတရား ဖမ္းဆီးမႈအၾကမ္း ဖက္မႈကိုမဆုိ ကံ့ကံ့ခုိင္ရင္ဆုိင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္သူျပည္သား အေပါင္းႏွင့္ တသားတည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္သည္၊

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား

No comments: